GDPR

Beleid inzake gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de verwerking en update van het huidig beleid.

De VZW “DoucheFLUX”, ondernemingsnummer 0841.390.074 waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Veeartsenstraat 84, 1070 Anderlecht, wordt beschouwd als een “Verantwoordelijke voor de verwerking” in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de GDPR’).

Dit gegevensbeschermingsbeleid kan onderhevig zijn aan wijzigingen en aanvullingen als gevolg van wettelijke of andere ontwikkelingen (in het bijzonder met betrekking tot de technologische middelen die worden gebruikt voor gegevensverwerking).

We nodigen u uit om deze pagina van de website regelmatig te bezoeken, waar u altijd de meest actuele versie van het gegevensbeschermingsbeleid vindt, die van toepassing is zodra deze online wordt gezet.

Toepassingsgebied van deze verklaring

Als persoon die gebruikmaakt van de diensten van DoucheFLUX, of er op de een of andere manier mee in contact komt en wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door DoucheFLUX, voor verschillende doeleinden, als begunstigde, lid, werknemer, institutionele partner, belanghebbende van een sociaal orgaan of vereniging, stagiair, vrijwilliger, leverancier, of in welke andere hoedanigheid dan ook, bent u betrokken bij deze verklaring die de maatregelen beschrijft die zijn genomen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens en met betrekking tot uw rechten.

Algemene principes.

DoucheFLUX garandeert dat elke verwerking van persoonsgegevens die zij uitvoert, voldoet aan de GDPR.

Hieruit volgt dat DoucheFLUX:

 • Passende technische en organisatorische maatregelen implementeert om ervoor te zorgen dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de beginselen van de GDPR.
 • Zorgt voor naleving van wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. In dit opzicht neemt DoucheFLUX passende maatregelen om rekening te houden met gegevensbescherming in het kader van haar activiteiten, en dit vanaf het begin (principe van gegevensbescherming door ontwerp).
 • Garandeert dat het alleen gegevens verzamelt, verwerkt of gebruikt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel waarvoor ze worden verwerkt. Dit geldt voor de hoeveelheid verzamelde persoonlijke gegevens, de mate waarin deze worden verwerkt, hoe lang ze worden bewaard en hoe toegankelijk ze zijn (principe van gegevensbescherming door standaardinstellingen).

 

Doeleinden van verwerking

De persoonlijke gegevens die DoucheFLUX verzamelt en gebruikt, worden gebruikt om haar missie zo goed mogelijk uit te voeren, d.w.z. om de levensomstandigheden van mensen die in precaire omstandigheden leven te verbeteren en om de diensten die zij aanbiedt te verbeteren.

Over het algemeen zijn de doeleinden van de verwerking van uw gegevens :

 • Te beantwoorden aan wettelijke verplichtingen;
 • Contractuele verplichtingen na te komen, zoals het monitoren van begunstigden, het beheren van het personeelsbestand van DoucheFLUX (werknemers, vrijwilligers, stagiairs) en het toezien op de juiste uitvoering van overeenkomsten met verschillende categorieën personen (partners, leveranciers, technische dienstverleners, enz.);
 • U, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven, op de hoogte te houden van de activiteiten van DoucheFLUX via haar newsletter.

 

Gegevens die waarschijnlijk worden verzameld, bewaartermijnen en het doorgeven van deze gegevens aan derden.

Meestal hebben de verzamelde gegevens betrekking op uw identiteit (naam, voornaam) en uw contactgegevens (e-mail, telefoon, postadres, enz.).

DoucheFLUX is de belangrijkste ontvanger van deze gegevens en onder geen enkele omstandigheid worden deze gegevens aan derden doorgegeven, met uitzondering van onderaannemers of partners waarmee DoucheFLUX samenwerkt om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen of om u een passende dienst te verlenen.

Noch DoucheFLUX, noch haar onderaannemers, noch een van haar partners verhandelen uw gegevens.

In het kader van de missies van DoucheFLUX kunnen andere gegevens worden verzameld, zoals gezinssituatie, geslacht, nationaliteit, administratieve status, IBAN, BTW-nummer van natuurlijke personen, beroepsstatus, geboortedatum, enz.

Uw gegevens worden bewaard voor de duur van de verwerking en, behoudens wettelijke verplichtingen die de periode in uitzonderlijke gevallen verlengen tot 10 of 20 jaar, niet langer dan 5 jaar.

 

Gegevens die waarschijnlijk worden verzameld tijdens uw bezoek aan deze website, bewaarperiode en communicatie van deze gegevens aan derden.

Wanneer u de website bezoekt, kan DoucheFLUX uw gegevens op verschillende manieren verzamelen:

 1. Gegevens die u rechtstreeks verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief via onze site, met name:
  Gegevens: Naam van de persoon, e-mail,
  Doel: Verzending van de newsletter, vraag om giften, informatie over de activiteiten van DoucheFLUX.
  Bestemmeling: De personen die instaan voor de communicatie van DoucheFLUX.
  Communicatie aan derden: Nee
 2. Passief verzamelde gegevens in de vorm van cookies om het surfen op de DoucheFLUX website te vergemakkelijken en het technisch beheer ervan te optimaliseren. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden gedownload naar het apparaat dat wordt gebruikt om de DoucheFLUX-website te bezoeken (computer, tablet, smartphone, enz.). Ter informatie: er zijn drie soorten cookies: essentiële, functionele en analytische cookies. Tot op heden zijn er geen cookies op de DoucheFLUX website.
  1. De essentiële cookies, cookies die nodig zijn om louter technische redenen verbonden aan het gebruik van de site.  Geen toepassing.
   Soort cookie: /
   Soort verzamelde gegevens: /
   Bewaarduur: /
   Communicatie van de gegevens aan derden ? /
  2. Functionele cookies, cookies waarmee de site de keuzes van bezoekers van de site kan onthouden en verbeterde of gepersonaliseerde functionaliteiten kan bieden. Geen toepassing.
   Soort cookie: /
   Soort verzamelde gegevens: /
   Bewaarduur: /
   Communicatie van de gegevens aan derden?: /
 1. Analytische cookies, dit zijn cookies die worden gebruikt om statistieken samen te stellen over bezoeken aan de DoucheFLUX-website. Geen toepassing.
  Soort cookie: /
  Soort verzamelde gegevens: /
  Bewaarduur: /
  Communicatie van de gegevens aan derden?: /

  Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunt u het gebruik van cookies beperken of ze verwijderen nadat u de site hebt bezocht. De instellingen kunnen per browser verschillen. Meer informatie is beschikbaar via de volgende adressen:
  Browser Microsoft
  Google Chrome
  Mozilla Firefox
  Safari
  Adobe Flash Player

 

Gegevens die waarschijnlijk worden verzameld tijdens uw bezoek aan sociale netwerken waar DoucheFLUX aanwezig is, opslagperiode en communicatie van deze gegevens aan derden.

Gegevens die u aan het netwerk verstrekt bij uw registratie of daarna, afhankelijk van het gebruikte platform: deze gegevens variëren afhankelijk van het gebruikte platform en kunnen bijvoorbeeld zijn: naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum, enz.
Gegevens die passief worden verzameld: deze gegevens variëren afhankelijk van het gebruikte platform en zijn opgenomen in het vertrouwelijkheidsbeleid van het platform, voor het gedeelte met betrekking tot cookies, dat wij u uitnodigen om indien nodig te raadplegen.
Doel: informatie over en promotie van acties en activiteiten van DoucheFLUX.
Ontvanger: beheerder van de pagina’s van DoucheFLUX op elk sociaal netwerk en beheerder van het sociale netwerk.
Doorgifte aan derden en doorgifte buiten de EU: gegevens worden doorgegeven aan derden en doorgegeven buiten de EU door de beheerder van het sociale netwerk, zonder voorafgaande toestemming van DoucheFLUX. We nodigen u uit om het vertrouwelijkheidsbeleid van het platform te raadplegen voor meer informatie.

Uw rechten.

Onder de GDPR hebt u de onderstaande rechten.
 

 1. Recht op toegang en informatie. U hebt het recht op toegang tot uw gegevens, d.w.z. het recht op toegang, zonder opgave van redenen, tot uw persoonlijke gegevens die door DoucheFLUX worden verwerkt. U mag ook om een kopie van de verwerkte gegevens vragen.

  In het geval van een buitensporig verzoek kan DoucheFLUX betaling van een redelijke vergoeding vragen op basis van de administratieve kosten in verband met het aan haar gerichte verzoek. In het geval van een duidelijk onrechtmatig verzoek, mag DoucheFLUX zich ook verzetten tegen het aan haar gerichte verzoek.

 2. Recht op rectificatie. U hebt het recht om van DoucheFLUX zo snel mogelijk de rectificatie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen als die onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn.
  In het geval dat de gegevens worden gecorrigeerd, zal DoucheFLUX elke onderaannemer of partner aan wie uw persoonsgegevens kunnen zijn gecommuniceerd, hiervan op de hoogte stellen, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vereisen.
 3. Recht op wissen (‘recht om vergeten te worden’). U mag van DoucheFLUX eisen om uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te verwijderen in de volgende gevallen:
  –  de persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
  – de gegevensverwerking was uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u hebt ingetrokken;
  – u maakt op gerechtvaardigde gronden bezwaar tegen de verwerking

  In alle gevallen kan dit recht niet worden verleend als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die een dergelijke verwerking vereist of als het noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  In het geval dat uw gegevens worden verwijderd, zal DoucheFLUX elke onderaannemer of partner aan wie de persoonlijke gegevens kunnen zijn gecommuniceerd, hiervan op de hoogte stellen, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vereist.

 4. Recht op beperking. U hebt het recht om van DoucheFLUX de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:
  – U betwist de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens. In dit geval zal de beperking alleen gelden voor een periode waarin DoucheFLUX de nauwkeurigheid van de persoonlijke gegevens kan controleren;
  – De verwerking is onwettig en in plaats van wissen eist u dat het gebruik ervan wordt beperkt;
  – DoucheFLUX verwerkt uw gegevens niet langer voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, maar ze zijn nog steeds noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.
  – U bent in staat te bewijzen dat u gekant bent tegen de verwerking.

  Als DoucheFLUX de verwerking van uw persoonlijke gegevens wil beperken, is zij verplicht dit te melden aan elke onderaannemer of partner aan wie de persoonlijke gegevens kunnen zijn doorgegeven, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite zou kosten.

 5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om te vragen dat de gegevens die u aan DoucheFLUX hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat naar u worden verzonden. Bovendien hebt u het recht om uw gegevens door te sturen naar een andere gegevensbeheerder zonder dat DoucheFLUX dit kan verhinderen.

  U mag zelfs vragen dat uw gegevens rechtstreeks door DoucheFLUX aan een andere gegevensbeheerder worden doorgegeven als dit technisch mogelijk is.

 6. Recht op bezwaar. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.
  In dit geval moet DoucheFLUX de verwerking van de gegevens in kwestie onmiddellijk staken, tenzij:
  – DoucheFLUX aantoont dat er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden
  – DoucheFLUX aantoont dat er gronden zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims

De verantwoordelijke voor gegevensbescherming en de Autoriteit voor gegevensbescherming (DPA).

Als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van DoucheFLUX, die kan worden gecontacteerd via :
Benjamin BROOKE – Directeur – benjamin.brooke@doucheflux.be0471 22 96 43

Omdat deze gegevens van persoonlijke aard zijn en daarom vertrouwelijk, moet uw verzoek vergezeld gaan van een bewijs van uw identiteit, met name door het tonen van uw identiteitskaart.

DoucheFLUX verbindt zich ertoe alle verzoeken binnen een redelijke termijn te beantwoorden, en in ieder geval binnen maximaal 1 maand na ontvangst van uw verzoek.

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en in overeenstemming met de GDPR kan de antwoordtijd worden verlengd tot 3 maanden na ontvangst van uw verzoek.

In geval van onenigheid of het uitblijven van een reactie, kunt u een klacht indienen bij de Data Protection Authority (DPA), waarvan de volledige contactgegevens beschikbaar zijn op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/