Missie & waarden

Kwetsbare personen zijn meer dan een te vullen maag of een lichaam dat men ergens te slapen moet leggen. Mensen die in armoede leven zijn in de eerste plaats mens zoals ieder ander. Eigenwaarde en  engagement in een project zijn uiterst belangrijk. Het proces van (her)inschakeling in de samenleving is minder complex naarmate het zelfbeeld verbetert. Het aanbod van DoucheFLUX werd in het licht van deze inzichten ontwikkeld.

Onze missie: aan de meest hulpbehoevenden diensten en activiteiten aanbieden die energie, zelfvertrouwen en waardigheid geven.

Onze waarden:

  • Autonomie – Mensen de kans geven om hun weg te vinden. Iedereen de mogelijkheid bieden om zijn·haar capaciteiten en de geboden kansen maximaal en in alle vrijheid te benutten.
  • Samenwerking – De krachten bundelen, alle beschikbare middelen en deskundigheid inzetten door bruggen te slaan en synergieën te zoeken. Samenwerken in een geest van solidariteit en wederzijds respect. In die zin is elke verwezenlijking het resultaat van een dynamisch en stimulerend co-creatief proces.
  • Diversiteit – Ontmoetingen bevorderen tussen mensen en verenigingen van verschillende middens, oorsprong en horizonten als motor voor emancipatie en persoonlijke ontwikkeling.
  • Respect – Luisterbereidheid, inlevingsvermogen en verdraagzaamheid hoog in het vaandel dragen. Vooroordelen en kille diagnoses weren. Aanvaarden dat niet alles (meteen) te begrijpen is.  Jezelf in vraag kunnen stellen en je inleven in andermans logica. Gebrek aan respect voor mensen in armoede komt neer op het reproduceren van de gewelddadigheid van het systeem.
  • Transparantie – De werking van de vereniging moet glashelder zijn, evenals ieders plaats en rol. Er wordt met de betrokkenen overlegd en beslissingen worden gemotiveerd. Engagementen en verantwoordelijkheden worden duidelijk vastgelegd. Opaciteit leidt tot frustratie en wantrouwen.
  • Strijdbaarheid – Constructieve consensus verkiezen boven steriele confrontatie staat geen slagkracht in handelen, woord en overtuiging in de weg. Militante acties hebben hun plaats binnen sociaal werk.